Tài Liệu

20 Tài liệu

Stt
Tên tài liệu
Ngày đăng
Tải file
1
VĂN BẢN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - QUY CHẾ CÔNG ĐOÀN
17/04/2020
2
VĂN BẢN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
17/04/2020
3
VĂN BẢN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI SẢN VĂN PHÒNG
17/04/2020
4
VĂN BẢN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - QUY CHẾ NÂNG LƯƠNG BHXH
17/04/2020
5
VĂN BẢN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - QUY CHẾ LƯƠNG
17/04/2020
6
VĂN BẢN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - QUY CHẾ QUYỀN HẠN BAN GIÁM ĐỐC
17/04/2020
7
VĂN BẢN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
17/04/2020
8
VĂN BẢN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - NỘI QUY LAO ĐỘNG
17/04/2020
9
QUY TRÌNH - QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN VIÊN
17/04/2020
10
QUY TRÌNH - QUY TRÌNH NGHỈ VIỆC
17/04/2020
11
QUY TRÌNH - QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN
17/04/2020
12
QUY TRÌNH - QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ
17/04/2020
13
QUY TRÌNH - QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT
17/04/2020
14
QUY TRÌNH - QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI
17/04/2020
15
QUY TRÌNH - QUY TRÌNH CHẤM CÔNG
17/04/2020
16
QUY TRÌNH - QUY ĐỊNH THỂ THỨC VĂN BẢN
17/04/2020
17
QUY TRÌNH - QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CON DẤU
17/04/2020
18
QUY TRÌNH - QUY ĐỊNH GIAO KẾT HĐLĐ
17/04/2020
19
QUY TRÌNH - QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN
17/04/2020
20
QUY TRÌNH - QUY TRÌNH PHÂN CÔNG QUYỀN HẠN TRÁCH NHIỆM BGĐ
17/04/2020
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0937 220 227